Ciekawe Wydarzenia

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO 2020

 • 1
 1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia Kino Samochodowe w Ełku.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Ełckie Centrum Kultury.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.kino.elk.pl
 4. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 5. Wydarzenie to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora tj. Targowicy Miejskiej przy ul. Targowej 3.
 6. Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu.
 • 2
 1. Wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie w piątki począwszy od 05 czerwca 2020r., (z wyjątkiem pierwszego seansu, który odbędzie się w środę 27 maja 2020r.) na terenie Targowicy Miejskiej przy ul. Targowej w Ełku w godzinach od 21.00.
 2. Wjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę wjazdową od ul. Targowej w następujących godzinie: seans o godz. 21.00 – wjazd od godz. 20.30, seans o godz. 21:30 – wjazd od godz. 21:00.
 3. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 60 pojazdów. Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce projekcji.
 4. Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.
 6. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 • 3
 1. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora.
 2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.
 3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających oraz stosowania się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym, w razie złamania tego punktu, osoby zostaną usunięte z miejsca Wydarzenia.
 4. Uczestnicy powinni przed, w trakcie, jak również po seansie pozostać w samochodach lub na wyznaczonym miejscu.
 5. Każdy uczestnik musi poddać się badaniu termometrem bezdotykowym, w przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie będzie mogła uczestniczyć w pokazie i nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.
 6. Liczba osób w samochodzie nie może przekraczać połowy liczby miejsc w danym pojeździe.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem
 8. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu oraz restrykcji reżimu sanitarnego, będzie musiał opuścić teren Wydarzenia.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym – luzie”) .
 10. Wszystkie nie wymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.
 11. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji i dokumentowania seansu. Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, Ełk. Uczestnikom Wydarzenia przysługuje w szczególności Prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.