Ciekawe Wydarzenia

REGULAMIN Mały Kinomaniak

01.06.2021-31.12.2021
REGULAMIN Mały Kinomaniak

 

REGULAMIN Promocji

Mały Kinomaniak

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Promocji „Mały Kinomaniak” jest Ełckie Centrum Kultury, Kino ECK z siedzibą w Ełku (19-300) przy ul. Wojska Polskiego 47, NIP: 848-11-35-538.
 2. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana w Ełckim Centrum Kultury.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, dzieci oraz rodzice),
 4. Promocja trwa od 01.06.2021 do 31.12.2021.
 5. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko charakter informacyjny i promocyjny.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§2

Zasady promocji

 

 1. Każdy zakup biletu kinowego dla dziecka, w trakcie trwania promocji upoważnia do otrzymania pieczątki.
 2. W ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych można otrzymać maksymalnie 4 (cztery) pieczątki.
 3. Jednego dnia nie można otrzymać więcej niż 2 (dwie) pieczątki.
 4. Uzbieranie 6 (sześciu) pieczątek równoznaczne jest z otrzymaniem nagrody niespodzianki oraz darmowej wejściówki do Kina ECK.
 5. Warunkiem realizacji kuponu jest przekazanie kasjerowi w pełni podstemplowanej ulotki.
 6. Kupon można zrealizować najpóźniej do dnia 31.01.2022r.

 

§3

Reklamacje

 

 1. Nad zapewnieniem prawidłowości przeprowadzenia Promocji czuwa Organizator.
 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem, Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji na piśmie, przesłane Organizatorowi listem poleconym w terminie do 7 dni od zakończenia promocji tj. do dnia 31.12.2021r. na następujący adres: Kino ECK, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 lub drogą elektroniczną na adres bilet@eck.elk.pl
 3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym  terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika roszczeń  dotyczących Promocji.
 4. W reklamacji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane:

 

 1. Imię i nazwisko,
 2. dokładny adres zamieszkania Uczestnika Promocji,
 3. opis reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie reklamacji,

a także załączyć wszelką możliwą dokumentację opisującą i wyjaśniającą problem.

 1. Reklamacje będą  rozpatrywane  w  terminie  30  (trzydziestu)  dni  od  daty  otrzymania    Złożenie  reklamacji jest warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 2. Organizator rozpatrzy  i  powiadomi  Uczestnika  Promocji  o  wyniku  postępowania    Decyzje  Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych i wskazanych w niniejszym Regulaminie danych, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

§4

Odpowiedzialność

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób niezwiązanych z organizacją Promocji.

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania Promocji dowolnym momencie jej trwania.
 4. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepach biorących udział w Promocji.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie www.kino.elk.pl oraz w kasie ECK.